Bainisteoir ar Chonradh

Website Údarás na Gaeltachta

Tá post Bainisteora ar Chonradh (suas go 3 bliana) á thairiscint ag Údarás na Gaeltachta le freagrachtaí a ghlacadh i gcomhar le foireann an Údaráis chun Áislann Ghaoth Dobhair a fhorbairt mar acmhainn eacnamúil, sóisialta agus cultúrtha don réigiúin. Déanfar bainistiú ar an Áislann, an Mol Digiteach, an Ghorlann agus na himeachtaí a ghabhann léi, mar aon lena hacmhainní a bheidh deartha le cur go héifeachtach le timpeallacht chothaithe agus forbartha gnó a chothú do chliantchomhlachtaí.

Dualgais:
• Oibriú chun Áislann Ghaoth Dobhair a fhorbairt mar ais agus mar acmhainn eacnamúil, sóisialta agus cultúrtha don réigiún,
• Tacú le haidhmeanna agus cuspóirí Straitéis an Údaráis 2018 – 2020 a chur i bhfeidhm ar gach uile bhealach ábhartha,
• Tacú le cuspóirí Fhóram Fiontraíochta Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair a chur i bhfeidhm ar gach uile bhealach ábhartha.

Oiliúint agus Cumasú:
• Oibriú chun tacaíochtaí ábhartha a chur ar fáil do chliantchomhlachtaí san Áislann maidir le scileanna agus cúrsaí foirne agus forbartha,
• Oibriú i gcomhar le heagrais/institiúidí ábhartha chun an Áislann a fhorbairt mar ais oideachais agus oiliúna do ghnóthaí agus dreamanna ábhartha eile sa réigiúin.

Cumarsáid:
• Oibriú leis an Rannóg Cumarsáide, leis an Rannóg Fiontraíochta agus Fostaíochta mar aon leis an Oifig Réigiúnach chun cumarsáid mhaith a chruthú leis an Áislann agus próifíl na hÁislainne a chur chun cinn.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil na scileanna/tréithe/taithí seo a leanas acu:
• Céim Onórach (leibhéal 8) sa Ghnó nó a chomhionann de cháilíocht
• 5 bliana ar a laghad de thaithí cháilíochta chuí iarchéime
• Taithí a bheith ag obair le fiontraithe agus le gnólachtaí
• Taithí i gcur chun cinn agus i bhforbairt deiseanna gnó ar na meáin dhigiteacha, go háirithe i gcomhthéacs bunachair chliaint na hÁislainne a mhéadú
• Taithí maoirseachta nó bainistíochta i dtimpeallacht acadúil nó gnó
• Scileanna láidre a léiriú i mbainistiú tionscadail agus caidreamh
• Tuiscint a léiriú faoi dhúshláin chomhaimseartha a bheith le sárú ag gnólachtaí nuathionscanta ionchasacha
• Líofacht i labhairt na Gaeilge agus cruinneas i scríobh na Gaeilge.

Beidh an té a cheapfar lonnaithe san Áislann ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair, Gaoth Dobhair, Contae Dhún na nGall. Íocfar scála tuarastail idir €40,000-€45,000 sa bhliain ag brath ar cháilíochtaí agus taithí.

Seoltar iarratas mar aon le Curriculum Vitae, roimh 4.00 i.n. ar an Luan 19 Feabhra 2018 chuig: An Rannóg Acmhainní Daonna agus Forbartha Foirne, Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe.

Teil: 091 503100 Ríomhphost: o.nicanri@udaras.ie

Is fostóir comhionannais é Údarás na Gaeltachta agus is í an Ghaeilge a teanga oibre.

 

To apply for this job email your details to o.nicanri@udaras.ie


Previous Article: Accounting Staff
Next Article: Road Safety Engineer